สำนักงานเขตปทุมวัน รับสมัครสอบและคัดเลือกอาสาสมัครตามโครงการ 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2021 อ่าน: 1,737 ครั้งสำนักงานเขตปทุมวัน รับสมัครสอบและคัดเลือกอาสาสมัครตามโครงการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-21 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตปทุมวัน เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกอาสาสมัครตามโครงการฯ

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท
-  เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) -

- ตำแหน่ง อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างวันละ 331.- บาท
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

1.2 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

- ตำแหน่ง อาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 2 อัตรา
- อัตราค่าจ้างวันละ360.- บาท
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

1.3 ตำแหน่ง อาสาสมัครบ้านหนังสือ จำนวน 1 อัตรา
- อัตราค่าตอบแทนวันละ 360.- บาท
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตปทุมวัน ตั้งแต่วันที่ 12-21 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร