สำนักงานคลังเขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2021 อ่าน: 5,874 ครั้งสำนักงานคลังเขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 3 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การคลัง (ปวช.) 2 อัตรา
ปฏิบัติงานสำนักงานคลังเขต 3 (นครราชสีมา) และสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (วุฒิม.6 สมัครไม่ได้)

สถานที่รับสมัคร สมัครทางไปรษณีย์ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถส่งใบสมัครโดยจ่าหน้าซองถึง คลังเขต 3 สำนักงานคลังเขต 3 ถนนสุรนารายณ์ ซอย 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564 โดยต้องลงประทับตราไปรษณีย์ไม่เกินวันที่  29 มกราคม 2564 (จะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา รับจดหมาย เป็นวันยื่นเอกสารการสมัคร) ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดทางเว็บไซต์ของสำนักงานคลังเขต 3 http://www.cgd.go.th/zone3 หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยไม่เสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร