โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2021 อ่าน: 17,977 ครั้งโรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา และประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขา

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาการจัดการ

3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิตในสาขาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

4. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต

5. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

3. การรับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.kkh.go.th/hrm/ ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 มกราคม 2564 ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปิดเวบไซต์ www.kkh.go.th/hr/ เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และเลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”
(2) ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
(3) ชำระเงินค่าสมัครสอบ โดยโอนผ่าน บัญชีโรงพยาบาลขอนแก่น บัญชีเลขที่ 405-1-00688-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น
* อัปโหลดใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร