มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครพนักงานจ้างบริการ 101 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2021 อ่าน: 7,554 ครั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครพนักงานจ้างบริการ 101 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)

1. ตำแหน่งนักศึกษาอาสาชุมชน (รับสมัครจากนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่) จำนวน 36 อัตรา เงินเดือน 5,000 บาท
2. ตำแหน่งบัณฑิตอาสาชุมชน (รับสมัครจากบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี) จำนวน 47 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3. ตำแหน่งอาสาสมัครชุมชน (รับสมัครจากบุคคลทั่วไป) จำนวน 18 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ตำแหน่งนักศึกษาอาสาชุมชน
(1) เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
(2) มีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
(3) ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับ ความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
(4) เป็นผู้มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่หรือสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่ที่สมัครได้

2) ตำแหน่งบัณฑิตอาสาชุมชน
(1) เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
(2) คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(3) มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
(4) ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับ ความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
(5) เป็นผู้มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่หรือสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่ที่สมัครได้

3) ตำแหน่งอาสาสมัครชุมชน
(1) ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับ ความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
(2) มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
(3) เป็นผู้มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่หรือสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่ที่สมัครได้
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ในกรณีที่ผู้สมัคร ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ จะไม่พิจารณาการสมัครและถือว่าการสมัครเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และหากตรวจสอบพบภายหลัง จากที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบคืนเงินที่ได้รับให้แก่หน่วยงานของรัฐต่อไป

การยื่นใบสมัคร
1) สมัครออนไลน์ เว็บไซต์ http://www.chandra.ac.th และ http://teacherchandra.ac.th/emp/index.php
2) ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และ 1 พื้นที่ปฏิบัติงานเท่านั้น โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12-20 มกราคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือ Facebook กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือ โทร 0 2942 5800 หรือ 0 2942 6800 ต่อ 1128, 1163 และ 7040

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร