มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ต่างจังหวัด) 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2021 อ่าน: 12,623 ครั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ต่างจังหวัด) 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัยหรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง 21,000 บาท

1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : ศวน.มสธ.ลำปาง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

1.2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ศวนมสธ.นครสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2 มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารและการใช้ภาษา
3 มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ การเขียนโครงการ การบริการและการจัดกิจกรรมนักศึกษา

1.3 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ศวน มสธ.อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการ สารสนเทศและระบบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมไฟฟ้าเน้นทางคอมพิวเตอร์)

1.4 ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ : ศวน.มสธ.สุโขทัย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่สูงกว่าในคณะหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแขนงวิชา/วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาหรือการแนะแนวหรือการให้คำปรึกษาหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไม่จำกัดสาขาวิชา และมีวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้าน จิตวิทยาอย่างน้อย 12 หน่วยกิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และ SPSS
4.หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการแนะแนวการศึกษา หรืองานด้านชุมชนสัมพันธ์ หรืองานด้านการ ประชาสัมพันธ์องค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-22 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร