มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 47 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2021 อ่าน: 9,709 ครั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร วุฒิปริญญาตรี (อัตราค่าจ้าง 21,000 บาท)
1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อัตรากลางของมหาวิทยาลัย) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

1.2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
2 มีความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

1.3 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ฝ่ายผลิตและพัฒนาชุดการเรียนรู้ สำนักการศึกษาตลอดชีวิต จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาด้านการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 มีประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองประสบการณ์
3 มีความรู้ความสามารถในการทำการตลาดดิจิทัล
4 มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมผลิตสื่อ และโปรแกรมสำหรับผลิต เว็บไซต์

1.4 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ฝ่ายบริการการศึกษาตลอดชีวิต สำนักการศึกษาตลอดชีวิต จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาด้านศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี สารสนเทศ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ หรือหลักสูตรการศึกษาระยะสั้น ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3 มีความสามารถในการเก็บรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลผู้เรียน และด้านการศึกษา
4 มีความสามารถด้านการประสานความร่วมมือ การสื่อสาร
5 มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

1.5 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ฝ่ายการฝึกอบรม สำนักการศึกษาตลอดชีวิต จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
2 มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
3 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

1.6 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาตลอดชีวิต จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาด้านการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา สังคม สงเคราะห์ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 มีความรู้ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ
3 มีความสามารถในการเก็บรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรม
4 มีความสามารถด้านการสื่อสาร การพูดในที่ชุมชน
5 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
6 มีความสามารถใช้โปรแกรมด้านการผลิตและใช้สื่อดิจิทัล สื่อออนไลน์

1.7 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ด้านสารสนเทศ) : ฝ่ายส่งเสริมงานบริการเพื่อสังคม จำนวน 1 อัตรา สำนักการศึกษาตลอดชีวิต
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาด้านการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 มีประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตสื่อ และบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองประสบการณ์
3 มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมผลิตสื่อ และโปรแกรมสำหรับผลิต

1.8 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ด้านการออกแบบ) : ฝ่ายส่งเสริมงานบริการเพื่อสังคม จำนวน 1 อัตรา สำนักการศึกษาตลอดชีวิต
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สาขาวิชา เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 มีความสามารถในการผลิตสื่อเพื่อการฝึกอบรม
3 มีความรู้ความสามารถในการทำการตลาดดิจิทัล
4 มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมผลิตสื่อ และโปรแกรมสำหรับผลิตเว็บไซต์

1.9 ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาตลอดชีวิต จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมการออกแบบตกแต่งเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
3 มีความสามารถด้านการผลิตและใช้สื่อดิจิทัล สื่อออนไลน์และสื่ออื่นๆเพื่อการประชาสัมพันธ์
4 มีความสามารถด้านการสื่อสาร การพูดในที่ชุมชน

1.10 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านคอมพิวเตอร์
2 มีความรู้ความสามารถในด้านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี
3 มีประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรเกี่ยวกับหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองประสบการณ์การทำงาน
4 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1.11 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2 มีความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์และผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) ในรูปแบบต่างๆ ได้
3 มีทักษะในการกำหนดประเด็น และเขียนบทรายการในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ ได้
4 มีทักษะในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้เรียน/ผู้บริโภคสื่อในยุคดิจิทัลได้
5 มีทักษะในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม/แอปพลิเคชันในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ ได้
6 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7 หากมีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์และผลิตดิจิทัลคอนเทนต์และมีผลงานเชิงประจักษ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.12 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สารสนเทศ) : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.บ.) สาขาวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการข้อมูลและการ วิเคราะห์เชิงธุรกิจคณะการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2 มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ
3 สามารถทำการวิเคราะห์ ตีความ และจัดทำฐานข้อมูล ด้านการบริหารจัดการสื่อการศึกษาผ่านทาง เว็บไซต์ สื่อสังคม และเครือข่ายสังคมได้
4 มีความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ติดตามและประเมินสื่อในทุกช่องทางของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้
5 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6 หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน และมีผลงานเชิงประจักษ์จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

1.13 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก คณะดิจิทัลมีเดีย สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านวิทยาการข้อมูล การจัดการ รวบรวม จัดเก็บ ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่การจัดการศึกษาและองค์กร
2 มีความรู้และทักษะในการนำความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือกำหนด แนวทางปฏิบัติใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทำงานโดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยี ต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณค่าแก่องค์กร
3 มีความรู้และทักษะสำหรับการพัฒนา การรวบรวม จัดเก็บ ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย และนำเสนอผล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เพื่อประกอบการตัดสินใจ การวางแผน และกำหนด ทิศทางขององค์กรได้
4 มีความรู้และทักษะทางด้านการสร้างโมเดลการทำนาย/คาดการณ์ หรือระบบอัลกอริทึมขึ้นมา ประมวลผล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ใช้งาน และนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจขององค์กรได้
5 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6 หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.14 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในวิชาเอก ดังนี้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3 ถ้ามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.15 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี : สำนักการศึกษาตลอดชีวิต และกองคลัง จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

1.16 ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ : ฝ่ายแนะแนวการศึกษา (ศูนย์บริการนักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์) สำนักบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่สูงกว่าในคณะหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแขนงวิชา/วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาหรือการแนะแนวหรือการให้คำปรึกษาหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
2 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าโดยไม่จำกัดสาขาวิชา และมีวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านจิตวิทยาอย่างน้อย 12 หน่วยกิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวและให้คำปรึกษาในระบบการศึกษาทางไกลอย่างน้อย 5 ปี
3 มีความรู้ในระบบการเรียนการสอนทางไกลทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย เปิดสอนเป็นอย่างดี
4 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และ SPSS

1.17 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ฝ่ายแนะแนวการศึกษา (ศูนย์บริการนักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์) สำนักบริการการศึกษาจำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไม่จำกัดสาขาวิชา และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับการบริการนักศึกษาพิการและผู้สูงอายุ อย่างน้อย 5 ปี
2 มีความรู้ในระบบการเรียนการสอนทางไกลทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย เปิดสอนเป็นอย่างดี
.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

1.18 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ (ศูนย์โลจิสติกส์และนวัตกรรมเพื่อการบริการการศึกษา) สำนักบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft offices และการจัดการฐานข้อมูล

1.19 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค (ศูนย์บริการการศึกษาทางไกล) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word,Microsoft Excel และ SPSS
3 มีประสบการณ์ด้านการให้บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองประสบการณ์ การทำงาน

1.20 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
2 มีความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

1.21 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : สำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
2 มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
3 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1.22 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
2 มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsof tExcel, Word
3 มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการประมวลผลการสอบระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีหลักฐานรับรอง ประสบการณ์การทำงาน

1.23 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
2 มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาและฝึกอบรม ระดับบัณฑิตศึกษาในระบบ การศึกษาทางไกล โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองประสบการณ์การทำงาน
3 มีความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4 มีความรู้ความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ
5 มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsof Excel, Word
6 มีความรู้ความสามารถในการสร้างเว็บเพจผ่านโปรแกรม WordPress

1.24 ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน : สถานตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2 มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน (internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

1.25 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ : สถานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศ ศาสตร์ วารสารศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ไข ตกแต่งภาพและตัดต่อได้
4 มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

1.26 ตำแหน่งนิติกร : กองกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย
2 มีความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

1.27 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม : กองอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือ เทียบเท่า
2 มีเอกสารผ่านการฝึกอบรมและได้รับการแต่งตั้งป็นผู้รับผิดชอบพลังงานด้านอาคาร (ผชอ.) จากกระทรวง พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
3 มีประสบการณ์การทำงนด้านการจัดการพลังงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4 มีความรู้ความสมารถในการใช้ครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

วุฒิปริญญาโท (อัตราค่าจ้าง 24,500 บาท)
1.28 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สำนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
2 มีความรู้ความสามารถทางด้านงานวิจัย การเขียนโครงการ และการจัดฝึกอบรม
3 มีความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
5 สามารถทำงานเป็นทีม และมีใจรักงานบริการ
6 มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

1.29 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัย
3 มีความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
4 มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย

1.30 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ด้านสารสนเทศ) : ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการบริหาร การจัดการเศรษฐศาสตร์ วิจัย สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
2 มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและเขียนหน้าเว็บไซต์และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
3 มีความรู้ความสามารถในการจัดระบบฐานข้อมูลบน Web-based โดยใช้ภาษา ASP.NET และสามารถ พัฒนา Web Application ได้
4 มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลบน SQL Server และอื่น ๆ
5 มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ

1.31 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
2 มีความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
3 มีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูล สารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
4 หากมีความรู้ด้านการจัดทำเว็บไซต์หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1.32 ตำแหน่งนักวิจัย : สถานวิจัยสถาบัน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาสถิติ วิจัยและประเมินผล พัฒนาการเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์) วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2 สามารถใช้โปรแกรมด้านการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน (อาทิ SPSS , SAS, ATLAS หรือ NVivo) เพื่อใช้ในการ ดำเนินการวิจัยได้เป็นอย่างดี และ
3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ Internet Browser เพื่อสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
4 มีความรู้และความสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัย
5 มีประสบการณ์ทำงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมี เอกสารหลักฐานรับรองประสบการณ์การทำงาน
6 หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ AI , Machine Learning , Chatbot, Computer Vision หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่อยู่ในแขนงที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.33 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา :งานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาบุคลากรการศึกษาทางไกล สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์
2 มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานยุทธศาสตร์ หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองประสบการณ์การทำงาน
3 มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน) ในระดับดี
4 สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในเบื้องต้นและอื่นๆ
5 สามารถใช้งานหรือสามารถนำเสนองานในรูปแบบงาน Infographic ในเบื้องต้นได้

1.34 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา :งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดฝึกอบรม สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล จำนวน 1 อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางด้านสังคมศาสตร์
2 มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหลักฐานรับรองประสบการณ์
3 มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน) อยู่ในระดับดี
4 สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในเบื้องต้น และอื่นๆ

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ
2.2 กรณีมิได้เป็นบุคคลตามข้อ 2.1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2.4 ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547 และโรคที่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.อ. พ.ศ. 2549 ดังนี้
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(2) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(3) เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟันเฟือนไม่สมประกอบหรือมีกายหรือจิต ไม่ปกติ
(6) เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โรคทางจิตที่ปรากฏอาการ เด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
(7) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
(8) เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือจากองค์การมหาชนเพราะ กระทำผิดวินัย
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานเอกชนเพราะเหตุทุจริตหรือประพฤติ มิชอบ”
สำหรับพระภิกษุสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และ ตามความในข้อ 5 ของคำสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-22 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร