โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/01/2021 อ่าน: 4,437 ครั้งโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 22 - 50 ปี นับตั้งแต่วันสมัคร
2. เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง (English Native Speakers) จาก 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรบริเทนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือ เป็นผู้ที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนวท้ายประกาศนี้
4. เป็นผู้มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครู สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับของโรงเรียน
5. มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้
6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
7. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามคำวินิจฉัยของแพทย์ หรือต้องไม่เป็นโรคประจำตัวที่ต้องพบแพทย์เสมอ
8. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
9 ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 หรือกฎหมายอื่นๆ
10. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และใช้ internet ในการส่งเสริมการเรียน การสอนได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
1. มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า หากมีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาการศึกษา และ/หรือ มี ประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ ทำเรื่องอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใช้หลักเกณฑ์คุรุสภา (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. สามารถสอนได้ตามตารางสอนที่โรงเรียนกำหนด และ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียน มอบหมายให้เป็นกรณีพิเศษ
4. สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จัดทำเอกสารการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ให้สอดคล้อง กับหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบและดำเนินการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ตาม พระราชบัญญัติการศึกษา 2551 ได้
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 - 16.30 น.
6. สามารถจัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือตามที่โรงเรียนกำหนด
7. สามารถฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าประกวด แข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 4. ให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนคนไทยในการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ นิทรรศการวิชาการ
และ ค่ายภาษาอังกฤษของโรงเรียน
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ยืนทักทายนักเรียน และครูที่ประตูโรงเรียน ระหว่างเวลา 07.00 - 08.00 น. ในวันที่โรงเรียนกำหนด หรือ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
10. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการสำหรับกิจกรรมที่สำคัญตามคำสั่งของโรงเรียน
11. อัตราค่าจ้าง เดือนละ 28,000 - 35,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

2. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาคณิตศาสตร์ โครงการ English Program จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 22 – 35 ปี
2. สัญชาติไทย
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขากลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือกลุ่มสาขาวิชา ที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรอง
4. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนวท้ายประกาศนี้
5. เป็นผู้มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครู สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับของโรงเรียน
6. มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้
7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
8. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามคำวินิจฉัยของแพทย์ หรือต้องไม่เป็นโรคประจำตัวที่ต้องพบแพทย์เสมอ
9. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
10. ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 หรือกฎหมายอื่นๆ
11. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และใช้ internet ในการส่งเสริมการเรียน การสอนได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
1. ร่วมสอนและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 15 คาบต่อสัปดาห์
2. ร่วมจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้รายปีรายภาค คำอธิบายรายวิชาในระดับชั้นและรายวิชาที่รับผิดชอบ
3. ร่วมจัดทำแผนการเรียนรู้ของรายวิชา ทดลองใช้ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นตลอดจนบูรณาการตามโครงการพิเศษต่าง ๆ ในกลุ่มงานโครงการพิเศษ
4. ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5. ร่วมออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนอย่างคุ้มค่า
6. ร่วมจัดทำวิเคราะห์ข้อสอบ (เครื่องมือวัด) โดยใช้เครื่องตรวจข้อสอบในรายวิชาที่รับผิดชอบเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เที่ยงตรง อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของโรงเรียนให้สูงขึ้น
7. ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง
8. เป็นที่ปรึกษา กำกับ ติดตาม ดูแล แก้ไข นักเรียนให้ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของ โรงเรียนสอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ค่านิยม และวัฒนธรรมไทย
9. ตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียนทุกชั่วโมงที่เข้าสอน ดำเนินการแก้ไขปัญหาหากนักเรียน ขาดเรียนโดยไม่มีสาเหตุที่สมควร
10. อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,070 บาท

การรับสมัคร สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ สำนักงานอำนวยการอาคารพิพิธภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร