อำเภอแม่แจ่ม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สร้างเมื่อ: 12/01/2021 อ่าน: 2,043 ครั้งอำเภอแม่แจ่ม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อบันทึกข้อมูลและช่วยเหลืองานยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
ให้ได้รับอัตราค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายเดือน ๆ ละ 8,000 บาท ปฏิบัติงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word/Exce/Power Point ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติหน้าที่

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แจ่ม (ฝ่ายความมั่นคง) ตั้งแต่วันที่ 11-15 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-5348-5111 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร