เทศบาลตำบลนางแล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/01/2021 อ่าน: 3,409 ครั้งเทศบาลตำบลนางแล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,400 บาท(รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพทาง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบก่อสร้าง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
2. มีความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,400 บาท(รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธาสำรวจ สถาปัตยกรรม
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้างช่าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา
4. มีความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติ หน้าที่เป็นอย่างดี

พนักงานจ้างทั่วไป
3. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท(รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่าง ๆ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิง ของทางราชการมาแล้วโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ฝึกให้

สถานที่รับสมัคร
1. ระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6-20 มกราคม 2564 ในวันและเวลา ราชการ (โดยยื่นสมัครด้วยตนเอง)
2. สถานที่รับสมัคร ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 เลขที่ 476 หมู่ที่ 12 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร.0-5370-6017 ต่อ 111

ประกาศรับสมัคร