โรงพยาบาลตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/01/2021 อ่าน: 15,855 ครั้งโรงพยาบาลตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน หรือ
2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3) ทั้งข้อ 1 และ 2 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมี ใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด
4) ต้องไม่มีภาวะตาบอดสี (มีหลักฐานการตรวจมาแสดง)

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ จากวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จํานวน 16 แห่ง (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย 4)

5. พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลายสายสามัญ

6. พนักงานบริการ (ความสะอาด) จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลายสายสามัญ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารจอดรถ ชั้น 10 โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 20-26 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร