สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/01/2021 อ่าน: 8,140 ครั้งสำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 13-20 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลยที่ 19 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

2. ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ตำแหน่งเลขที่ 5 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ได้แก่ ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษา บัณฑิต หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. และ/หรือ คุรุสภา ให้การรับรองทุกสาขา
2. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
3. หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว แล้ว ถ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. และคุรุสภา กำหนด โดยคุณสมบัติของการเป็นครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัคร สอบครูผู้ช่วยแต่อย่างใด
4. บุคคลตามข้อ 1 และ 2 จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ยื่น ใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 13-20 มกราคม 2564 ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 200 บาท และเมื่อสมัคร แล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการ ขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

ประกาศรับสมัคร