(รอบ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 172 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/01/2021 อ่าน: 9,539 ครั้ง(รอบ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 172 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เพิ่มเติม)

1. เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ประเภท ประชาชน จำนวน 45 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ประเภท นักศึกษา จำนวน 98 อัตรา
3.  เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 29 อัตรา
โดยผู้สมัครจะต้องเลือกสมัครพื้นที่ ปฏิบัติงานในสถานที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่ ที่กำหนดไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ไม่เกิน คนละ 2 แห่ง โดยเรียงลำดับตามความต้องการเป็นอันดับแรกและรองลงมาตามลำดับ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ประชาชน (ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน)
- เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง และที่ว่างงาน
- มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับภารกิจในลักษณะงานที่ปฏิบัติเฉพาะ
- ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน
- ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

2) บัณฑิตจบใหม่ (ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน)
- เป็นบัณฑิตที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ในกรณีเป็นบัณฑิตที่อยู่ต่างพื้นที่ให้ อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการคัดเลือก
- เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา
- มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน และที่ว่างงาน
- มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS Office, email และ Social media ได้ดี
-ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และ ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

3) นักศึกษา (ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน)
- เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ
- มีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงานที่ว่างงาน
- มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS Office, email blay social media ได้ดี
- ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และ ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการได้รับทุนการศึกษา หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม 2564 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร