สำนักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/01/2021 อ่าน: 15,179 ครั้งสำนักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ ของสำนักงาน ก.พ. (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 19,500 - 24,910 บาท
ทั้งนี้ ต้องมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานในตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป แต่หากเกินกว่านี้ จะได้รับค่าประสบการณ์ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร