สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการงานช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่

สร้างเมื่อ: 12/01/2021 อ่าน: 1,571 ครั้งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการงานช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-14 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เรื่อง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการงานช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่
ในสัตว์ธรรมชาติ

ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ ในสัตว์ธรรมชาติ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง งานช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ
- เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
- มีความรู้ความสามารถทางด้านสัตวบาล และใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการสำรวจ ทดลอง และเก็บข้อมูลวิจัยได้

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองพร้อมหลักฐาน ได้ที่ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เลขที่ 612 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.0-5368-1330 ต่อ 602 ตั้งแต่วันที่ 11-14 มกราคม 2564 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร