มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สร้างเมื่อ: 12/01/2021 อ่าน: 819 ครั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ S-1-0701-010 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 มีคุณสมบัติตามมาตรา 16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2.3 ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
2.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
2.5 ต้องมีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel เป็นอย่างดี และ/ หรือ การใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac OS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.6 ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.7 ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการสื่อสารหรือผู้มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร และคณะจิตรกรรมฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด นครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 034-271-379 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 - วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร