โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานการตลาด จำนวน 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/01/2021 อ่าน: 2,894 ครั้งโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานการตลาด จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2564

รายละอียด
ประกาศโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/ 2564) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง พนักงานการตลาด จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานการตลาด จำนวน 2 อัตรา
1.1 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะ งานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลของ พนักงานวิสาหกิจ ข้อ 6
2.2 หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้
2.3 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
2.4 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ งานที่ปฏิบัติ
2.5 ไม่มีปัญหาเรื่องการมองเห็น (ตาบอดสี)
2.6 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดีและมีความรู้ความสามารถด้านงานการตลาด

สถานที่รับสมัคร ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ด้านข้างสำนักงานภารกิจบริการสื่อสารภาพ และเสียงงานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล (สะพานขาว) (วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรับสมัคร