สสจ.ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/01/2021 อ่าน: 8,896 ครั้งสสจ.ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 25-31 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

(1) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
สังกัดส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

(2) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
สังกัดส่วนราชการ
1. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี
2. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลไม้แก่น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

(3) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
สังกัดส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองจิก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค

(4) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
สังกัดส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่ลาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ กายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร