สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครจ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและอาคารสถานที่

สร้างเมื่อ: 11/01/2021 อ่าน: 2,255 ครั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครจ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและอาคารสถานที่ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและอาคารสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ตำแหน่งที่รับสมัคร: จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท 1.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
1) มีสัญชาติไทย
2) เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 35 ปีวันที่สมัคร
3) ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
4) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขา - เทคนิคคอมพิวเตอร์
5) มีความสามารถในการซ่อมแซมระบบโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และควบคุมระบบเครื่องเสียงห้องประชุม
3) มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
7) มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
8) มีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน ระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ และงานควบคุมระบบเสียงห้องประชุม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
9) มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีความละเอียดรอบคอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
10) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
11) สามารถทำงานให้ทางสถาบันได้เต็มเวลา หรือสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานตามที่สถาบันวิจัยและ พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กำหนด และสามารถทำงานต่างจังหวัดได้

สถานที่ติดต่อและยื่นใบสมัคร: ผู้สนใจสมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.hrdi.or.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.หรือส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการ สมัครงานทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ในกรณีส่งใบสมัครและเอกสาร ทางไปรษณีย์ให้ส่งถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 16.30 น. (ไม่นับวันที่ตามไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงทะเบียน)
อนึ่ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ โทรศัพท์ 0 5332 8496 ถึง 8 ต่อ 1115

ประกาศรับสมัคร