โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 11/01/2021 อ่าน: 1,465 ครั้งโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลอ่างทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ประเภทเงินบำรุง ของโรงพยาบาลอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

1. นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 480 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. เพศหญิง/ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. อายุ 18- 30 ปี
4. ฝึกปฏิบัติในลักษณะงานที่สมัคร จำนวน 1 วัน ก่อนสัมภาษณ์
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 360 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าได้ ไม่ต่ำกว่านี้ในการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชา ใดวิชาหนึ่ง หรือหลายวิชาดังกล่าวข้างต้น
2. เพศหญิง/ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. อายุ 18-30 ปี
4. ฝึกปฏิบัติในลักษณะงานที่สมัคร จำนวน 1 วัน ก่อนสัมภาษณ์
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก *โปรดแต่งกายสุภาพ และยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอ่างทอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร