เทศบาลตำบลเมืองแกลง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 11/01/2021 อ่าน: 1,466 ครั้งเทศบาลตำบลเมืองแกลง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ในโครงการจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ปี 2564

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 13,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้าน สาธารณสุขศาสตร์และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์ การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 11-18 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร