สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่

สร้างเมื่อ: 10/01/2021 อ่าน: 1,258 ครั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 11-13 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
(1) เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19)
(2) มีสัญชาติไทย
(3) มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ลงนามสัญญาจ้าง
(4) เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
(5) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(6) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะช่วยในการอำนวยการด้านการตลาด ออนไลน์สามารถใช้งาน Application ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ (เช่น Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานเครื่องมือการตลาด การประชาสัมพันธ์และบริการต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต (เช่น เว็บบอร์ดต่างๆ , YouTube , Facebook , อีเมล์ , ฯลฯ) ได้เป็นอย่างดี
(7) มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ในด้านงานตลาด สามารถเขียน Content เพื่อสนับสนุนเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนำเสนอได้
(8) มีอัธยาศัย ทัศนคติ และความประพฤติเหมาะสมกับการเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ และไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง
(10) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟัน เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(11) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(12) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต ฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม เบื้องต้น ดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(13) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำ ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-13 มกราคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ได้ที่สำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 5 โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร