สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง

สร้างเมื่อ: 10/01/2021 อ่าน: 1,455 ครั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เจ้าหน้าที่ขนส่ง วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าจ้าง 10,500 บาท/คน/เดือน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
(1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(2) มีสัญชาติไทย
(3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็น โรคติดต่อร้ายแรงและเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน โดยต้องแนบเอกสารใบรับรองแพทย์ทุกคนที่ระบุวันที่ตรวจร่างกายไม่เกิน 30 วัน
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษ มาแล้วไม่เกินห้าปี
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(10) เพศชายต้องไม่เป็นผู้มีภาระผูกพันทางทหาร

กำหนดวันรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มกราคม 2564 ในวันและเวลา ราชการ ผู้ประสงค์สมัครและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารงานทั่วไป อาคาร.1 ชั้น 1. สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้สมัครไม่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-3533-5432 ต่อ 18 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร