สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/01/2021 อ่าน: 4,366 ครั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

1. ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียนการขนส่ง จำนวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงาน ประจำศูนย์ฝึกและ โรงเรียนการขนส่ง ประจำสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
อัตราค่าจ้าง 19,850.- บาท ต่อเดือน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
(1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาตรีทุกสาขา
(2) มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท หรือ มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี
(3) มีสัญชาติไทย
(4) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูณ์ และเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็น โรคติดต่อร้ายแรง และเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนโดยแนบเอกสารใบรับรองแพทย์ ที่ระบุวันที่ตรวจร่างกายไม่เกิน 30 วัน
(7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
(8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดีเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ

2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานประจำสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
อัตราค่าจ้าง 10,500.- บาท ต่อเดือน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
(1) เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(2) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า หรือกรณีมีวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(3) มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
(4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับ ตำแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด หรือโรคอื่นใดที่เป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สะอาด และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนคนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัน เพื่อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยต้องแนบ เอกสารใบรับรองแพทย์ที่ระบุวันที่ตรวจร่างกายไม่เกิน 30 วัน
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ผ่านการทดสอบการขับรถจากหน่วยงานที่เปิดรับสมัคร
(8) สามารถปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่รับสมัคร ผู้ใดประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เลขที่ 147 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564 ในวันเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัคร เอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเอง

ประกาศรับสมัคร