วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/11/2020 อ่าน: 4,258 ครั้งวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ค่าตอบแทนเดือนละ 9,500 บาท โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาเอก การโรงแรม/การ โรงแรมและบริการ/ธุรกิจโรงแรม/การจัดการโรงแรม/การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

2. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาเอกภาษาไทย/ การสอนภาษาไทย/วิธีการสอนภาษาไทย/ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย/ภาษาและวรรณคดีไทย/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร/การศึกษาภาษาไทย

3. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาเอก ) ในสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)/ภาษาอังกฤษธุรกิจ และที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาเอก ก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/ อุตสาหกรรมศิลป์(ก่อสร้าง/อุตสาหกรรมศิลป์(โยธา)/เทคโนโลยีก่อสร้าง/เทคโนโลยีโยธา/เทคโนโลยี อุตสาหกรรมโยธา)/วิศวกรรมก่อสร้าง หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ โดยผ่านการเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา/หรือปริญญาตรีอื่น ๆ แต่ต้องมีพื้นฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ประกาศรับสมัคร