โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

สร้างเมื่อ: 21/11/2020 อ่าน: 560 ครั้งโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาจีน วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 9,140 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรรดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพล เรียน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้ บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามเป็นที่รังเกียจทางสังคม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น (ณ วันทำสัญญา)
9. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
11. ไม่เป็นพระ ภิกษุ หรือ สามเณร

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งดังนี้
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. เป็นผู้สำเร็จตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 1

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคาร 2 ห้องกลุ่มอำนวยการ

ประกาศรับสมัคร