โรงเรียนสามัคคีศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/11/2020 อ่าน: 4,690 ครั้งโรงเรียนสามัคคีศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสามัคคีศึกษา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

1 ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2 เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
3 นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
4 แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
- มีสัญชาติไทย
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง นักการภารโรง
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-45 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงและเป็นผู้ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและ ยาเสพติดทั้งปวง
- ไม่เป็นผู้ต้องโทษ หรือเคยถูกดำเนินคดี หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดี

แม่บ้าน
- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-45 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงและเป็นผู้ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและ ยาเสพติดทั้งปวง
- ไม่เป็นผู้ต้องโทษ หรือเคยถูกดำเนินคดี หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดี

อัตราเงินเดือน
1 ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย 10,000
2 เจ้าหน้าที่บัญชี 9,000
3 นักการภารโรง 8,000
4 แม่บ้าน 7,000

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ อาคารเรียน 1 โรงเรียนสามัคคีศึกษา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 – 16.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 075-270-514

ประกาศรับสมัคร