โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล รับสมัครครูอัตราจ้างสอนว่ายน้ำ

สร้างเมื่อ: 21/11/2020 อ่าน: 546 ครั้งโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล รับสมัครครูอัตราจ้างสอนว่ายน้ำ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนว่ายน้ำ (หญิง) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา (มีความสามารถเป็นครูสอน ว่ายน้ำหญิง)
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค/ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา
3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือเป็นผู้ได้รับการรับรองจากโรงเรียนเป็นการเฉพาะราย
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 2 เลขที่ 10 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2563 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร