เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/11/2020 อ่าน: 1,924 ครั้งเทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  

1. ภารโรง (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้

2. คนงาน (สำนักการช่าง) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา (กองสาธารณสุขฯ และโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส) เงินเดือน 9,000 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
-มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

4. นักการ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

ประกาศรับสมัคร