องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 140 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/11/2020 อ่าน: 9,793 ครั้งองค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 140 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

อัตราเงินเดือน
- ปริญญาตรี 16,830 บาท
- ปวส. 13,410 บาท
- ปวช. 11,350 บาท
- ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) 10,740 บาท
- ม.3/ม.6 10,150 บาท

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2563

ประเภทพนักงาน คุณวุฒิปริญญาตรี
1. ตำแหน่ง นิติกร 4 (1225)(0029) 2 อัตรา
สังกัด ผ.นิติกรรมสัญญา ก.กฎหมาย สำนักอำนวยการ
สาขา นิติศาสตรบัณฑิต (ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด)

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (1949)
สังกัดผ.ระบบงานขายก.เทคโนโลยีฯสำนักอำนวยการ
สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (1 อัตรา)
3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (1062)
 สังกัดผ.ระบบงานบัญชี ก.เทคโนโลยีฯสำนักอำนวยการ
สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (1 อัตรา)

4. ตำแหน่ง บุคลากร 4 (0137)(1291) 2 อัตรา
สังกัด ผ.พนักงานสัมพันธ์ ก.พนักงานฯ ฝ.บริหารฯ
สาขา นิติศาสตรบัณฑิต/รัฐศาสตรบัณฑิต(ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด)

5. ตำแหน่ง นิติกร 4 (2058) 1 อัตรา
สังกัด ผ.งานวินัย ก.พนักงานสัมพันธ์ ฝ.บริหารฯ
สาขา นิติศาสตรบัณฑิต (ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด)

6. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 4 (2532) 1 อัตรา
สังกัด ก.สนับสนุนโรงงาน รง.ผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ**
สาขา วท.บ/วศ.บ สาขาเคมี เคมีวิศวกรรม ชีวเคมี(ต้องผ่านการสอบมาตรฐาน)

7. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 4 (2533) 1 อัตรา
สังกัด ก.สนับสนุนโรงงาน รง.ผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ*
สาขา วท.บ/วศ.บ สาขาเคมี เคมีวิศวกรรม ชีวเคมี (ต้องผ่านการสอบมาตรฐาน)    

8. ตำแหน่ง นักอาชีวอนามัย 4 (2534) 1 อัตรา
สังกัด ก.สนับสนุนโรงงาน รง.ผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ*
สาขา วท.บ/สธ.บ/วศ.บ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสุขศาสตร์(สิ่งแวดล้อม)/อุตสาหกรรมและความ ปลอดภัย/วิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย/วิทยา- ศาสตร์และความปลอดภัย/เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ต้องผ่านการสอบมาตรฐาน)
    
9. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหาร 4 (2513) 1 อัตรา
สังกัด แผนกแผนงานและบริหารคลังวัคซีน กองสนับ- สนุนโรงงาน โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ*
 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์    

10. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 4 (0957) 1 อัตรา
 สังกัด ผ.จัดซื้อ 2 ก.จัดซื้อทั่วไป ฝ.บริหารพัสดุฯ
 สาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ (ต้องมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด)    

11. ตำแหน่ง วิศวกร 4 (1393) 1 อัตรา
 สังกัด ก.คลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ.บริหารพัสดุฯ
 สาขา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ต้องมีผลคะแนน- ภาษาอังกฤษตามที่กำหนด)
    
ประเภทพนักงาน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
12. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 (0683)(2245) 2 อัตรา
 สังกัด ผ.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลโรงงาน ก.บำรุงรักษา เครื่องจักรกล ฝ.เทคโนโลยีและวิศวกรรม
 สาขา ช่างไฟฟ้า

13. ตำแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (1918) 1 อัตรา
 สังกัด แผนกบัญชีลูกหนี้ภาคเอกชน กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 สาขา การบัญชี

14. ตำแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (0366) 1 อัตรา
 สังกัด แผนกบัญชีลูกหนี้ภาครัฐ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 สาขา การบัญชี

15. ตำแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (2696-2698)
 สังกัด แผนกผลิตยาระดับทดลอง Pilot Scale กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1* (3 อัตรา)
 สาขา ช่างไฟฟ้า/ช่างเครื่องกล/อิเล็กทรอนิกส์

16. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 2 (2701) 1 อัตรา
 สังกัด แผนกงานคลังสำรองบรรจุภัณฑ์ กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1*
 สาขา ช่างไฟฟ้า/ช่างเครื่องกล/ อิเล็กทรอนิกส์

17. ตำแหน่ง พนักงานการขาย 2 (2252) 1 อัตรา
 สังกัด ผ.บริหารเขตการขายภาคเอกชนส่วนภูมิภาค กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดฯ
 สาขา ทางด้านพาณิชยการ

18. ตำแหน่ง พนักงานการขาย 2 (0808) 1 อัตรา
 สังกัด แผนกร้านค้า 4 กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
 สาขา ทางด้านพาณิชยการ

ประเภทพนักงาน วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์
19. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 (2598)
 สังกัด แผนกบรรจุ 2 กองการบรรจุ โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ** (1 อัตรา)
20. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 (1869)
 สังกัด แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 กองมาตรฐาน- ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ (1 อัตรา)
21. ตำแหน่ง พนักงานการผลิต 1 (2585-86) 2 อัตรา
 สังกัด แผนกบรรจุ 2 กองการบรรจุ โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ*

ประเภทลูกจ้างประจำ คุณวุฒิปริญญาตรี
22. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (42970) 1 คน
 สังกัด ก.กลยุทธ์และนโยบายทุนมนุษย์ ฝ.บริหารทุนฯ
 สาขา ทางด้านสังคมศาสตร์/ (ต้องมีคะแนนภาษา- อังกฤษตามที่กำหนด)

23. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (42971) 1 คน
 สังกัด กองบริหารทุนมนุษย์ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
 สาขา ทางด้านสังคมศาสตร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด)

24. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (42974) 1 คน
 สังกัด ก.พนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการฝ.บริหารทุนฯ
 สาขา รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต/นิติศาสตร- บัณฑิต (ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด)

25. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (42123) 1 คน
 สังกัด ผ.การขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** ก.การขายภาคเอกชน ฝ.การตลาดและการขาย
 สาขา ทางด้านสังคมศาสตร์

26. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (42991) 1 คน
 สังกัด ผ.งานตรวจสอบตนเองและผู้อื่น ก.บริหารระบบ- คุณภาพ การประกันคุณภาพรง.ผลิตยารังสิต1***
 สาขา ทางด้านวิทยาศาสตร์

27. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (40590) 1 คน
 สังกัด แผนกงานชีววิเคราะห์ กองการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ รง.ผลิตยารังสิต 1***
 สาขา ทางด้านวิทยาศาสตร์

28. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (41079) 1 คน
 สังกัด แผนกงานวิเคราะห์ 2 กองการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1*
 สาขา ทางด้านวิทยาศาสตร์

ประเภทลูกจ้างประจำ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
29. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (32968) 1 คน
 สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา
 สาขา ทุกสาขา

30. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (30309) 1 คน
 สังกัด กองธุรกิจร่วมทุน สำนักอำนวยการ
 สาขา พาณิชยการ

31. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (30400) 1 คน
 สังกัด แผนกยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา
 สาขา ทางด้านช่าง

32. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (30394) 1 คน
 สังกัด แผนกบรรจุยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา
 สาขา ทางด้านช่าง

ประเภทลูกจ้างประจำ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
33. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (20610) 1 คน
 สังกัด แผนกนิติกรรมสัญญา กองกฏหมาย สำนักอำนวยการ
 สาขา ทางด้านพาณิชยการ

34. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (20379) 1 คน
 สังกัด แผนกยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ายผลิตยา
 สาขา ทางด้านช่าง

35. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (20398) 1 คน
 สังกัด แผนกยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา
 สาขา ทางด้านช่าง

36. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (20393) 1 คน
 สังกัด แผนกบรรจุยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา
 สาขา ทางด้านช่าง
37. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (21060) 1 คน
 สังกัด แผนกงานผลิต 2 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1*
 สาขา ช่างเครื่องกล

38. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (20237) 1 คน
 สังกัด แผนกงานผลิต 3 กองการผลิต โรงงานผลิตยา รังสิต 1*
 สาขา ทางด้านช่าง

39. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ (21047)(20521-22)(20099)
 สังกัด กลุ่มการผลิต 2 (4 คน) โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม
 สาขา ทางด้านช่าง

40. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (20524-25) 2 คน
 สังกัด ฝ่ายการตลาดและการขาย
 สาขา ทางด้านพาณิชยการ

41. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (20527) 1 คน
 สังกัด กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์ กองบริหารลูกค้า- สัมพันธ์ ฝ่ายการตลาดและการขาย
 สาขา ทางด้านพาณิชยการ

42. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (20541) 1 คน
 สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย
 สาขา ทางด้านพาณิชยการ

43. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (20533-35) 3 คน
 สังกัด แผนกร้านค้า 1 กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
 สาขา ทางด้านพาณิชยการ

44. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (20536) 1 คน
 สังกัด แผนกร้านค้า 2 กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
 สาขา ทางด้านพาณิชยการ

45. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (20538) 1 คน
 สังกัด แผนกร้านค้า 3 กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
 สาขา ทางด้านพาณิชยการ

46. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (20539)(22202) 2 คน
 สังกัด แผนกร้านค้า 5 กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
 สาขา ทางด้านพาณิชยการ

47. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (22015) 1 คน
 สังกัด ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
 สาขา ทางด้านพาณิชยการ

ประเภทลูกจ้างประจำ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์
48. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (12453) 1 คน
 สังกัด แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 2 กองมาตรฐาน- วัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ

49. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (12472)(10102) 2 คน
 สังกัด แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2 กองมาตรฐาน- ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ

50. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (12216) 1 คน
 สังกัด แผนกตรวจสอบความคงตัวของยา กองมาตร- ฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ

51. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (10569) 1 คน
 สังกัด ผ.ตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 ก.ตรวจสอบคุณภาพทางจุลฯ ฝ.ประกันคุณภาพ

52. ลูกจ้างประจำ (11051) 1 คน
 สังกัด กลุ่มงานวิจัยวัคซีนจากไวรัส กลุ่มวิจัยชีววัตถุ สถาบันวิจัยและพัฒนา

53. ลูกจ้างประจำ (11076) 1 คน
 สังกัด ผ.งานบริหารจัดการคุณภาพ 2ก.บริหารระบบ คุณภาพ การประกันคุณภาพรง.ผลิตยารังสิต1*

54. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (10326) 1 คน
 สังกัดแผนกงานวิเคราะห์ 1 กองการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1*

55. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (11013) 1 คน
 สังกัด แผนกควบคุมคุณภาพวัคซีน 1 กองประกัน- คุณภาพวัคซีน การประกันคุณภาพชีววัตถุ

ประเภทลูกจ้างประจำ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
56. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (00378) 1 คน
 สังกัด แผนกยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ายผลิตยา

57. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (00380-82) 3 คน
 สังกัด แผนกเคลือบเม็ดกองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา

58. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (00390-91)(00486) 3 คน
 สังกัด แผนกบรรจุยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา

59. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (00405) 1 คน
 สังกัด แผนกยาปราศจากเชื้อ 2 กองเภสัชกรรม 3 ฝ่ายผลิตยา

60. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (00428) 1 คน
 สังกัด แผนกบรรจุยาน้ำ 1 กองเภสัชกรรม 5 ฝ่ายผลิตยา

61. ลูกจ้างประจำ (01053-58)(00700)(02607) 8 คน
 สังกัด แผนกงานผลิต 1 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1**

62. ลูกจ้างประจำ (01061-66)(02995)(00214)
 สังกัด แผนกงานผลิต 2 กองการผลิต (00701)9คน โรงงานผลิตยารังสิต 1**

63. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (01072) 1 คน
 สังกัด แผนกงานผลิต 3 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1*

64. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (02777)(01046)(00092-94)
 สังกัด กลุ่มการผลิต 1 (02190)(6 คน) โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม

65. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (01048)(00098) 2 คน
 สังกัด กลุ่มการผลิต 2
โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม

66. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (01040)(00442) 2 คน
 สังกัด ผ.กระจายผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภาค ก.คลังและ- กระจายผลิตภัณฑ์ ฝ.บริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

67. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (01043) 1 คน
 สังกัด แผนกสำรองวัตถุดิบ 2 กองจัดซื้อและสำรอง- วัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

ประเภทลูกจ้างประจำ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
68. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (00363-71) 9 คน
 สังกัด แผนกบรรจุยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ายผลิตยา

69. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (00482) 1 คน
 สังกัดแผนกเคลือบเม็ดกองเภสัชกรรม2 ฝ่ายผลิตยา

70. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (00492-00494) 3 คน
 สังกัด แผนกบรรจุยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา

71. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ(00420-23)(00499-00503)
 สังกัด แผนกยาเม็ด 3 กองเภสัชกรรม 3  (9 คน) ฝ่ายผลิตยา

72. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (00505)(02495) 2 คน
 สังกัด แผนกยาต้านไวรัสเอดส์ กองเภสัชกรรม 4 ฝ่ายผลิตยา

73. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (00511) 1 คน
 สังกัด แผนกงานผลิต 2 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1*

74. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (01005) 1 คน
 สังกัด แผนกผลิตพันธุ์เชื้อตั้งต้น กองผลิตวัคซีน โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ**

75. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (01011) 1 คน
 สังกัด แผนกงานผลิตวัคซีน กองผลิตวัคซีน โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ**

76. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (00477) 1 คน
 สังกัด ผ.สำรองวัตถุดิบ 2 ก.จัดซื้อและสำรอง วัตถุดิบ ฝ.บริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

77. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (00435) 1 คน
 สังกัด กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

78. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (00459)(00552) 2 คน
 สังกัดผ.สำรองผลิตภัณฑ์องค์การ ก.คลังและกระจาย ผลิตภัณฑ์ ฝ.บริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

79. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (00478) 1 คน
 สังกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*** ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

ประเภทลูกจ้างประจำ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
80. ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (00097) 1 คน
 สังกัด กลุ่มการผลิต 2 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร