โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/11/2020 อ่าน: 1,392 ครั้งโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,030 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาชีพพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด
- อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (เพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร)
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (เพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร)
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (เพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร)
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สถานที่สมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานธุรการ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2563  ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร