สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/11/2020 อ่าน: 1,049 ครั้งสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

ชื่อตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
1. บรรณารักษ์ ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2. บรรณารักษ์ ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่สอด

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบรรณารักษ์ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
5.  ไม่เป็นคนไร้ความสามรถ หรือจิตฟันเฟืองไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ใน หมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
6.  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการครูหรือตามกฎหมายอื่น
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
10. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของ รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออราเพราะสาระทำผิดวินัยตามกฎหมายต่าง ๆ
13. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
14. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านบรรณรักษ์ศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ หรือวิชาเอกอื่นที่ได้เรียนวิชาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ อย่างน้อย 3 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ หรือได้รับปริญญาตรีทางด้านอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติงานด้านห้องสมุดได้ มีความรู้เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint และ SPSS

สถานที่รับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วย ตนเอง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 23-27 เดือนพฤศจิกายน 2563 ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย ผู้หญิงสวมชุดกระโปรง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5551-1088 กลุ่มอำนวยการ งานบุคลากร

ประกาศรับสมัคร