เทศบาลเมืองหนองปรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/11/2020 อ่าน: 3,881 ครั้งเทศบาลเมืองหนองปรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองหนองปรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท(รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2. ผู้ช่วยครู (ครูอัตรจ้าง) (คุณวุฒิ) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ในสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
1. ผู้ช่วยช่างเครื่องสูบน้ำ (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท(รวมค่าครองชีพ)
-  มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้เรื่องเครื่องจักรกลเบื้องต้น
-  มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ

2. คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท(รวมค่าครองชีพ)  
-  มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท(รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตร มศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่าง ๆ หรือ
- หากได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วย ดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
2. พนักงานวิทยุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท(รวมค่าครองชีพ)    
- ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. พนักงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท(รวมค่าครองชีพ)   
- ได้รับประกาศนียบัตร มศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4. คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท(รวมค่าครองชีพ)    
- มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
5. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท(รวมค่าครองชีพ)     
-- รออัพเดท

กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองหนองปรือ ติดต่อขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ชั้น 4 เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประกาศรับสมัคร