สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/11/2020 อ่าน: 1,213 ครั้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ

1. เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 9,750 บาท/เดือน

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การเงิน การบัญชี , พาณิชยการ เลขานุการ , การบริหารธุรกิจ , คอมพิวเตอร์ , การตลาด , การจัดการ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. เป็นผู้มีความรู้ในงานสารบรรณ งานธุรการและงานสำนักงาน
5. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครบถ้วนสมบูรณ์ ความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นโรค ต้องห้ามหรือ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี โรคหัวใจ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์) มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ
7. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีที่กระทำโดยประมาทหรือในความผิด ลหุโทษ และสำหรับคดีที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
8.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
9. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดใด ๆ
10. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
12.  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกพื้นที่ และทุกจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในวันหยุด ราชการและนอกเวลาราชการ
13. ผู้สมัครชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ ทหารแล้ว

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3635-1809 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร