การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง 16 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/11/2020 อ่าน: 10,480 ครั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง PEA Shop (สัญญาจ้าง2 ปี)

1. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) 1 อัตรา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี
เงื่อนไขและคุณสมบัติในการสมัคร
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีการจ้างและการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
2. ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทุกสาขา โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะ จ้างในอัตราค่าจ้างและคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น และผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า ปวช. ในการ สมัครสอบ ไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. เพศหญิงหรือชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัครตามประกาศรับสมัคร
4.  ผู้ชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซ.ม. น้ำหนักตัวไม่เกินส่วนสูงลบ 100 กิโลกรัม
5. ผู้หญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซ.ม. น้ำหนักตัวไม่เกินส่วนสูงลบ 110 กิโลกรัม
6. มีบุคลิกภาพดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส
7. มีมนุษย์สัมพันธ์และจิตบริการ
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
9. สนทนาภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
10. การรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ลูกจ้างสัญญา 2 ปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมัคร เข้าสอบคัดเลือก เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การย้าย และเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้าง ซึ่งหากลูกจ้างมีความประสงค์จะย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่ง จะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
11. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลต่าง ๆ และเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร หากพบในภายหลังว่าข้อมูล เป็นเท็จหรือใช้เอกสารปลอม หรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ หรือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว พบว่าขาดคุณสมบัติจะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการยกเสีกการ จ้างทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

***********************************
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ประจำปี 2563

1. ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม 1 อัตรา
คุณสมบัติในการสมัคร
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีการจ้างและการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
2. ผู้สมัครในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขา ไฟฟ้า , ไฟฟ้ากำลัง
ผู้สมัครในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาไฟฟ้า , ไฟฟ้ากำลัง , ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ผู้สมัครในตำแหน่ง ผู้ช่วยพัสดุ ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาบัญชี, พาณิชยการ, การจัดการโลจิสติกส์
ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาตรงตามที่กำหนดตามข้อ 2 สามารถ สมัครสอบได้ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ้างในอัตราค่าจ้างและคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น และผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการสมัครสอบ ไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. ผู้สมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ต้องมีสายตาปกติ ไม่บอดสี โดยให้นำใบรับรอง แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐลาล หรือเอกชนมาแสดงในวันสมัคร
4. ผู้สมัครจะต้องเป็นลูกจ้าง กฟภ. (สัญญาจ้าง 1 ปี) หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการ งานด้านระบบไฟฟ้า ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่จำกัดอายุ
5.ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลต่าง ๆ และเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร หากพบในภายหลังว่าข้อมูล เป็นเท็จหรือใช้เอกสารปลอม หรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ หรือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว พบว่าขาดคุณสมบัติ จะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการยกเลิกการ จ้างทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

***********************************
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ประจำปี 2563
1. ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง 2 อัตรา
2. ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน 1 อัตรา
7. ผู้ช่วยช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 1 อัตรา
8. ผู้ช่วยช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ 1 อัตรา
9. ผู้ช่วยช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน 1 อัตรา
10. ผู้ช่วยบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน 1 อัตรา

คุณสมบัติในการสมัคร
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีการจ้างและการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
2. ผู้สมัครในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขา ไฟฟ้า , ไฟฟ้ากำลัง
ผู้สมัครในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาไฟฟ้า , ไฟฟ้ากำลัง , ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ผู้สมัครในตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาบัญชี
ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาตรงตามที่กำหนดตามข้อ 2. สามารถ สมัครสอบได้ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ้างในอัตราค่าจ้างและคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น และผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการสมัครสอบ ไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. ผู้สมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ต้องมีสายตาปกติ ไม่บอดสี โดยให้นำใบรับรอง แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐลาล หรือเอกชนมาแสดงในวันสมัคร
4. ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครตามประกาศรับสมัคร
5. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลต่าง ๆ และเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร หากพบในภายหลังว่าข้อมูล เป็นเท็จหรือใช้เอกสารปลอม หรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ หรือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว พบว่าขาดคุณสมบัติ จะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการยกเลิกการ จ้างทันที ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

***********************************

รับสมัครวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 รับสมัคร เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี ห้องประชุมอาคาร ฝวบ ชั้น 1

ประกาศรับสมัคร