สำนักงานเขตบางซื่อ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/11/2020 อ่าน: 4,369 ครั้งสำนักงานเขตบางซื่อ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1 .พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) 8 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานประจำรถ (รถเก็บไขมัน) 2 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. พนักงานประจำรถ (รถดูดไขมัน) 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ทุกประเภท) มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (ทุกประเภท) มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทุกประเภท)  มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต้องได้รับ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ประเภท 2)
5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เมื่อได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงาน ต้องทำหนังสือค้ำประกันความเสียหาย จำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญงาน หรือปฏิบัติการขึ้นไป

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางซื่อ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00- 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร โทร.0-2586-9977 ต่อ 6008 หรือ 6009

ประกาศรับสมัคร