โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา

สร้างเมื่อ: 20/11/2020 อ่าน: 692 ครั้งโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาเอกพลศึกษา) (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา)

ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทางการศึกษาหรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เลขที่ 47 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร.0-2866-1882 ต่อ 602

ประกาศรับสมัคร