โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

สร้างเมื่อ: 20/11/2020 อ่าน: 485 ครั้งโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน )

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาจีน และต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพตามที่ ก.ค./ ก.ค.ศ. กำหนด หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และมีรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จ การศึกษา
3. มีประสบการณ์การสอนภาษาจีน
4. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือนไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9. ไม่เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
10. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
11. เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรืออยู่ในระหว่างยื่นขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ใช้ใบอนุญาตการสอน

สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม เลขที่ 121 หมู่ 1 ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร