วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/11/2020 อ่าน: 2,401 ครั้งวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้จากสัญญาจ้าง (วิทยาลัยโลกคดีศึกษา) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2563

ชื่อตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้ และ ตามภาระงานที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
2 ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

*มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ TU-STEP ที่มี อายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใด ประเภทหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณา

ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและ ปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือส่งไปรษณีย์มาที่ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โดยวิทยาลัยฯ จะรับพิจารณาใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ส่งถึงวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

ประกาศรับสมัคร