สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา

สร้างเมื่อ: 18/11/2020 อ่าน: 8,705 ครั้งสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ครู กศน. ตำบล ตำแหน่งที่ว่างครั้งแรก 11 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. และ/หรือคุรุสภาให้การรับรอง
2. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นครู กศน.ตำบลได้
3. หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งครู กศน. ตำบลแล้ว ถ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. และคุรุสภา กำหนด โดยคุณสมบัติของการเป็นครู กศน.ตำบล ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัครสอบครูผู้ช่วยแต่อย่างใด (ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 021.0.118/8392 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561)

2. บรรณารักษ์ ตำแหน่งที่ว่างครั้งแรก 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2563 ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00 น.) ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร