สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 18/11/2020 อ่าน: 4,020 ครั้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการฯ จำนวน 6 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3 อัตรา เงินเดือน 9,750 บาท
2. เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 9,750 บาท
3. เจ้าหน้าที่โครงการยกระดับศักยภาพการเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ ชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน 1 อัตรา เงินเดือน 9,750 บาท
4. เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  1 อัตรา เงินเดือน 9,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าใน ระดับเดียวกันสาขาการบัญชีหรือสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่ว

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เลขที่ 349 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5312-1366 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร