ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ

สร้างเมื่อ: 17/11/2020 อ่าน: 2,942 ครั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2563

รายละเอีนด
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ สังกัด ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ
อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,550.- บาท เลขที่อัตรา S4154803 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ ทหารมาแล้ว
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. ไม่เคยถูกเลิกจ้าง เพราะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือถูกให้ออกจากงานเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
5. จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ทั้งในฐานะผู้เสพ และผู้ขาย
6. มีทักษะทางทั้งทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
7. มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
8. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบและมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และสามารถทำงานเวรบ่าย-ดึก (เวลา 16.00- 24.00 น. และ เวลา 00.00 - 08.00 น.) ได้
10. หากมีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานบริหาร ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ ของศูนย์ฯ http://excellent.med.cmu.ac.th/meCcmu/?page id=706 โทรศัพท์ 053-934718 โทรสาร 053-934704 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือก วันเวลาและสถานที่ สอบ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัคร