โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/11/2020 อ่าน: 4,673 ครั้งโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศมณฑลทหารบกที่ 37 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. พยาบาล จำนวน 1 อัตรา ( รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท )
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ( พยาบาลศาสตร์บัณฑิต )
- ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 
2. พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา(รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีความรู้ด้าน Programming Language ( ภาษา PHP ) , การ ออกแบบระบบงานและ/หรือฐานข้อมูล,การใช้งาน DBMS,การพัฒนา และวางแผนพัฒนาระบบงาน และการ วิเคราะห์ปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ

3. พนักงานเทคนิค ชั้น 4 ( รังสีเทคนิค ) จำนวน 1 อัตรา (รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท )
-  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา รังสีวินิจฉัย )
-  ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
 
4. พนักงานเทคนิค ชั้น 4 (นักสถิติ ) จำนวน 1 อัตรา (รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติหรือสถิติศาสตร์)
- มีความรู้ด้าน บันทึก เก็บข้อมูล ประเมินผล

5. พนักงานโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา (รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาคหกรรม , สาขาวิชา โภชนาการบำบัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง )
- มีความรู้ด้าน โภชนาการ

6.  พนักงานนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา (รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ )
- มีความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์

7. พนักงานนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาประชาสัมพันธ์)
- ผู้ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ
- รับเฉพาะเพศหญิง

8. พนักงานเทคนิคเภสัช จำนวน 1 อัตรา ( รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,300 บาท)
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. (เทคนิคเภสัช )
- มีความรู้ด้าน เทคนิคเภสัช

9. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา (รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,300 บาท)
- สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษางานช่วยการพยาบาล ของกระทรวงศึกษา สาธารณสุข หรือสถาบันศึกษาอื่นๆ ที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

10. พนักงานซักรีด จำนวน 1 อัตรา (รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,300 บาท )
- สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

11. พนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา (รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,300 บาท)
- สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
- รับเฉพาะเพศ ชาย

12. พนักงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา ( รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,300 บาท)
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
- เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ด้าน IT Main Board,Notebook สามารถซ่อม และประกอบคอมพิวเตอร์ได้มีประสบการณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติทั่วไป  อายุ 18 ปี ถึงอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับ พ.ศ. ปัจจุบัน - พ.ศ. เกิด)  เพศชาย เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน ที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร กองเกินเข้ากองประจำการ  เพศหญิง น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซ.ม. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

กำหนดการรับสมัคร  ยื่นใบสมัคร ได้ที่ห้องธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ตั้งแต่วันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2563 (ในเวลาราชการ ) สอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ ห้องธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช โทร.0-5371-7649 ต่อ 100,102

ประกาศรับสมัคร