โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขา 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/11/2020 อ่าน: 5,122 ครั้งโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขา 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง ทุกสาขาวิชาเอกจำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,500 บาท (-หกพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด  สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สำเร็จการศึกษา
3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
4.  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ณ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร