โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/11/2020 อ่าน: 2,421 ครั้งโรงพยาบาลนางรอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
- มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเอินการแพทย์จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษา และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)
- ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เบืนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเเฉินนการแพทย์จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและ  หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)

2. พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ
- ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นตามที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท
- มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร  ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางการพยาบาล เวชสถิติ
- ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพขั้นสูงเวชระเบียน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางการพยาบาล เวชสถิติ
- ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการ  บัญชี และสาขาการเงินและการธนาคาร หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดขอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอุบัติเหตุ ขั้น 2 โรงพยาบาลนางรอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ภาคเข้า ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.  ภาคบ่ายตั้งแต่ เวลา 13.00 - 15.30 น.

ประกาศรับสมัคร