โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/10/2020 อ่าน: 2,405 ครั้งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
2. นักการภารโรง (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
2. ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
3. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
4. ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
5. เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
6.  มีความรู้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อมบำรุง เครื่องช่างได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15-22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ตามวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร