มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครครูโรงเรียนสาธิต 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/10/2020 อ่าน: 6,613 ครั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครครูโรงเรียนสาธิต 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต
1. ครู สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา (สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม)
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาอักษรศาสตร์ (ภาษาไทย)

2. ครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม)
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)


3. ครู สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา (สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม)
 - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4. ครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต)
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 มีอายุ 22 ปีขึ้นไป
2 มีความรู้และทักษะในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชา
3 มีความรู้ความสามารถในด้านการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาให้แก่นักเรียน ให้บริการทางวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4 มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานในบริบทของสถานศึกษา
5 มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูถ้าไม่มีต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตาม ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ภายใน 2 ปี

อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,050 บาท วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,800 บาท

สถานที่รับสมัคร  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 14-22 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร