กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 17/10/2020 อ่าน: 5,629 ครั้งกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน
ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สัญญาจ้างตามปีงบประมาณ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานด้านตามแนวทางการบริหารจัดการงานทั่วไป ดังนี้
1. ปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ งานทะเบียนเอกสาร รับ-ส่งเอกสาร หนังสือราชการ
2. ช่วยอำนวยการและสนับสนุนภารกิจของผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ด้านเลขานุการ
3. จัดเตรียมเอกสาร จัดสถานที่ จดรายงานการประชุม บันทึกรายงานการประชุม สรุปรายงานการประชุม  ของกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
4. จัดทำและบริหารงานด้านงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองฯ และงบรายจ่ายอื่น
5. ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของกองฯ จัดซื้อจัดหา ดูแลซ่อมแซม รักษาครุภัณฑ์
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานด้านธุรการ การติดต่อประสานงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักฐานที่ต้องยื่นวันสัมภาษณ์
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารแนะนำตัว พร้อมแนบรูปถ่ายส่งมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kathopnoi@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 094-7972967 (คุณกิตติพันธุ์)  สถานที่สัมภาษณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (ชั้น 4) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ประกาศรับสมัคร