โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/10/2020 อ่าน: 6,920 ครั้งโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓ อัตรา
1. นักการภารโรง (ช่าง) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
2. นักการภารโรง (ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท
3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.  เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
2. สัญชาติไทย
3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
4. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
5. ไม่ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น
6. สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความชำนาญในตำแหน่งที่รับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ตำแหน่งนักการภารโรง (ช่าง)
- มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความชำนาญเกี่ยวกับงานช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ที่จะซ่อมแซม ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ การดูแลการจัดสวนและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนได้ และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. ตำแหน่งนักการภารโรง (ทั่วไป)
- มีความรู้สามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่การดูแลการจัดสวนและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
มีใบขับขี่รถยนต์ ประเภทส่วนบุคคล และประเภทรถบรรทุกส่วนบุคคล (บ.2) มีประสบการณ์ มีความชำนาญเกี่ยวกับการขับรถยนต์ทุกประเภท เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ รถยนต์ 6 ล้อ รถยนต์บัส และหากมีประสบการณ์ มีความชำนาญการขับรถยนต์บัสจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม  ดังนี้
1. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทั่วไป ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
2. มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน ไม่ท้อแท้ต่ออาชีพที่ปฏิบัติอยู่
3. มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่อย่างเคร่งครัด
4. หวงแหน และดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ การอยู่เวรยามทั้งกลางวันและกลางคืน ตามที่โรงเรียนมอบหมาย เพื่อรักษาสินทรัพย์ของทางราชการ ตามเวลาที่กำหนดได้
6. ไม่ดื่มสุรา ของมึนเมาเป็นอาจิณ และไม่เสพ ไม่ค้าสิ่งเสพติดให้โทษ

สถานที่สมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ อาคาร 4 สำนักงานฝ่ายครูและบุคลากร กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4435-7990

ประกาศรับสมัคร