สสจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/10/2020 อ่าน: 2,022 ครั้งสสจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ละนา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 15,960 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม

2. โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 8,300 บาท
-  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์จากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ หรือ
-  ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สุริน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 7,590 บาท
- มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ หรือ
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปางมะผ้า ตั้งแต่วันที่ 21-27 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตั้งแต่วันที่ 21-27 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุนยวม ตั้งแต่วันที่ 21-27 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร