หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 52 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/10/2020 อ่าน: 2,669 ครั้งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 52 อัตรา รับสมัครวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
ชื่อตำแหน่ง: อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 52 อัตรา (เพศชาย)
สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน นาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้ว ไม่มีความผิด เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท
3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใด ๆ
4. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
5. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
6. มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
7. วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
8. ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)
9.  ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการ ทหารกองประจำการ)
11. ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจ ทหารพรานนาวิกโยธินได้
12. ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด
12. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.33 - 31 ธ.ค.45)
13. ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
14. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ขึ้นไป
15. ไม่รับสมัครผู้ที่ต้องไปคัดเลือกการเกณฑ์ทหารในปี พ.ศ.2564 และยังไม่ได้ ดำเนินการผ่อนผันให้เรียบร้อย (ต้องมีเอกสารมายืนยัน)
16. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ (ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word Excel Powerpoint) ช่างเชื่อม ช่างยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างก่อสร้าง ผู้มีความชำนาญการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และร่มบิน (พารามอเตอร์) จะได้รับการ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
17. สามารถว่ายน้ำได้ (จะทำการทดสอบสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วในวันรายงาน ตัวเข้ารับการฝึก โดยให้เตรียมกางเกงสำหรับว่ายน้ำมาด้วย)

สถานที่รับสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00- 12.00 ณ สนามหน้ากองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผู้สมัครจะต้องมาถึงสถานที่รับสมัคร ก่อนเวลา 08.00 เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติจากคณะกรรมการ สอบถามได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-3944-7852 หรือ 0-3944-7851

ประกาศรับสมัคร